Privacyverklaring

Koen Tangelder, eigenaar van Move2Tao gevestigd te Rapenburg 47-2 1011 TV Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met Koen Tangelder via het emailadres of het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.

Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die Koen Tangelder verwerkt

Koen Tangelder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Koen Tangelder en/of omdat je deze gegevens zelf aan Koen Tangelder verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Koen Tangelder verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen:

– Je opgegeven naam
– Je opgegeven woonplaats (niet verplicht)
– Je opgegeven telefoonnummer (niet verplicht)
– Je opgegeven E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Koen Tangelder verwerkt

Koen Tangelder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Je gezondheid, indien je in het contactformulier of per email daar iets over meldt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Koen Tangelder persoonsgegevens verwerkt

Koen Tangelder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met jou te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Koen Tangelder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koen Tangelder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt bij Koen Tangelder navragen wat de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Koen Tangelder verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Koen Tangelder, sluit Koen Tangelder een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Koen Tangelder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

move2tao.nl maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koen Tangelder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Koen Tangelder een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Koen Tangelder van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Koen Tangelder door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt. Koen Tangelder neemt vervolgens per e-mail contact met jou op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Koen Tangelder jou dan om een kopie van je identiteitsbewijs als aanvulling op jouw verzoek naar Koen Tangelder te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Koen Tangelder reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Koen Tangelder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens /tip-ons

Hoe Koen Tangelder persoonsgegevens beveiligt

Koen Tangelder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website wordt beheerd door Conscious Webdesign, gevestigd in Alphen aan den Rijn. Deze website wordt gehost op servers van een Nederlandse hostingsprovider die voldoet aan de AVG. Dit wordt geborgd binnen een Verwerkersovereenkomst tussen Koen Tangelder en de beheerder van deze website.

Gegevens die jij invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar Koen Tangelder via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Koen Tangelder door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Koen Tangelder ontvangen hebt.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van jouw persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch Koen Tangelder aansprakelijk.

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Indien er op deze website video’s staan, dan worden die gehost op youtube. Hou in dat geval ook rekening met de actuele (privacy) voorwaarden van youtube.

Wijziging privacyverklaring

De beheerder en Koen Tangelder behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat jij als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 03-06-2018.

Move2Tao Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte!

Ik respecteer je privacy.